Vilkår og betingelser

1) Vil kjøper påberope seg feil, mangler eller lignende, må reklamasjon fremsettes straks feilen eller lignende ble eller burde vært oppdaget. Kjøperen har risikoen for at reklamasjonen når frem til selgeren.

2) Selgerens eventuelle erstatningsansvar for feil og mangler er begrenset til utbedring av eventuelle skader på de leverte varer. Selgeren har ikke ansvar for forsinkelser med mindre dette skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra selgerens side. Selgers ansvar er begrenset til ½ % av kjøpesum pr kalender dag, total begrenset til 10 % av kjøpesum. Kjøper har ved leveringen rett til å holde tilbake en så stor del av kjøpesummen som svarer til eventuell manglende leveranse, men har ellers ikke rett til å holde noe tilbake.

3) Montasje av varene er ikke inkludert i leveransen. Selger utfører bare dette i henhold til særskilt skriftlig avtale mot særskilt vederlag.

4) Hvis noen del av leveranse skal leveres fra utlandet, skal kjøpesummen reguleres i forhold til endring i vedkommende lands valuta i forhold til norske kroner, begrenset fra kontraktsdato til avtalt betalingsdato. Hvis betaling finner sted etter avtalt dato og vedkommende valuta etter avtalt betalingsdato er blitt dyrere målt i norske kroner, kan selger kreve differansen betalt av kjøper.

5) Selger sørger for transport til den adresse kjøper har oppgitt som leveringsadresse. Kjøper betaler for transporten. Eventuelle transportskader må påføres fraktbrev ved mottak av varene. Eventuell fullverdi forsikring må besørges av kjøper. Varene ansees som levert ved lasting hos fabrikk.

6) Selger forbeholder seg salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med eventuelle tillegg for renter, valuta, transport og andre omkostninger er betalt i sin helhet. Oppgjør ved retur av varer skal i tilfelle skje etter kredittkjøpslovens regler. Ved retur av varer skal selger godskrives transportkostnader og transportforsikring tilbake til Drøbak.

7) Avbestillinger blir belastet med 10% av varenes salgsverdi, varer som ikke lar seg avbestille fra produsent leveres og faktureres ihht. tilbud. Kostnader i forbindelse med avbestilling blir belastet kunde.

8) Partene vedtar Frogn forliksråd/Tingrett som riktig verneting ved eventuelle tvister i forbindelse med denne avtale.